Buiten Spelen

speeltuinen in Rotterdam

Buiten Spelen wordt gezien als van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Daarbij spelen 2 zaken een grote rol: de mogelijkheden (op loopafstand) en de veiligheid aangaande speelplekken en speeltuinen.

Speeltuinen, speelplekken omgeven met een hek en een toegang, nemen daarbij een speciale plaats in. Deze zijn ooit gestart uit het besef van ouders en anderen die betrokken waren bij de opvoeding van kinderen, dat mogelijkheden om buiten te spelen van groot belang zijn.

Het belang om buiten te kunnen spelen is er altijd geweest. Nu vandaag, recent hebben oogspecialisten gewezen op het functioneren van de ogen, dit door het vele en intensieve gebruik van beeldschermen en de noodzaak dat een kind minimaal 1 uur per dag buiten speelt. Recente gegevens geven aan dat (jonge) ouders, een deel daarvan, de stad verlaten omdat veilig buiten spelen in de stad te weinig mogelijk is.

Speeltuinen zijn “oude” bewonersinitiatieven. Ouders, opvoeders namen zelf verantwoordelijkheid om speelplekken te realiseren en te beheren/exploiteren. Vaak in de vorm van een vereniging.

In Rotterdam wordt de verantwoordelijkheid voor speeltuinen weer expliciet teruggelegd bij ouders, verzorgers, buurtbewoners. Het motto: het is uw belang, dus u dient zorg te dragen voor de continuïteit. Kan u dat niet, dan houdt de speeltuin op te bestaan. Maakt u zich geen zorgen, stelt de gemeente, de speelplek kan worden gehandhaafd.

Er is sprake van toenemende spanningen. De meerwaarde van speeltuinen, deze wijze van organiseren, wordt steeds minder erkent door de gemeente. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente al jaren de jaarlijkse prijsverhogingen niet compenseert. Feitelijk moet een speeltuin nog steeds het zelfde doen als 10 jaar geleden, met een hoeveelheid geld dat inmiddels minimaal 10% minder mogelijkheden biedt.

De gemeente, professionele, financiële en inhoudelijke goochelaars, benadrukken het belang van buiten spelen, geven aan dat het belang van speeltuinen wordt gezien, geven aan liever minder speeltuinen te willen, voor hetzelfde geld, met meer kwaliteit!

De vrijwilligers van speeltuinen houden zich dagelijks bezig met de speeltuin; het openhouden, het organiseren van activiteiten, het onderhouden van de speeltuin, enz.. Zij voelen en beleven dat Rotterdam zegt (de politiek en ambtenaren) dat buiten spelen, speeltuinen van groot belang zijn. De stad die zich profileert als niet lullen, maar poetsen geeft blijk van veel lullen over het belang van speeltuinen, zonder daarbij de daad bij het woord te voegen.

We hebben ruim 10 jaar moeten accepteren dat bezuinigingen noodzakelijk waren, er is enorm bezuinigd, maar stelt de gemeente dat had veel meer kunnen/moeten zijn. Tel je zegeningen! Van een stad als Rotterdam, veel verjonging, veel elan/ondernemingszin mag worden verwacht dat zij speeltuinen, de organisaties, herwaardeert en het buiten spelen in de vorm van speeltuinen betere randvoorwaarden biedt dan nu het geval is.

Henk Kosse

Betrokken bij speeltuinen en speeltuinwerk in Rotterdam

Lees meer

Werken naar vermogen in

De stand van zaken met betrekking tot de inzet van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt.
De huidige regering van VVD en CDA, Rutte/Verhagen heeft drastische veranderingen voorgesteld met betrekking tot de positie van mensen met een (arbeids-)beperking. De uitvoeringsverantwoordelijkheid van de gemeente is/wordt vergroot, dit gaat gepaard met een grote bezuinigtaakstelling. Per 1 januari 2013 zal de gemeente een grotere groep werkzoekenden, mensen die een uitkering ontvangen, gaan beheren.

Een belangrijk deel van de Wajonggroep, zij met een minimale verdiencapaciteit van 20%, zal niet langer door het UWV worden bediend en zal onderdeel worden van de gemeentelijke aanpak.

Ongeveer 2/3 van de WSW-medewerkers moet er rekening me gaan houden dat zij door inspanningen van henzelf, de gemeente of een werkgever een werkplek zullen (moeten) vinden bij een “reguliere” werkgever. De banen in het kader van de Wajong zijn gerealiseerd bij werkgevers. Deels zijn zij het resultaat van afspraken die in diverse COA’s zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers (een sociaal plan).
Gemeenten, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zullen naar verwachting afspraken maken op welke wijze bestaandearbeidsovereenkomsten, nu met een WSW-organisatie, een vervolg krijgen.

Wet Werken naar Vermogen
Op 1 januari 2013 zal de Wet Werken naar Vermogen van kracht worden. Mensen met een lagere productiecapaciteit, ten gevolge van een handicap, zullen geplaatst moeten worden bij werkgevers. Het instrument om deze arbeidsovereenkomsten mogelijk te maken is de inzet van loonkostendispensatie. De werkgever betaald een salaris, op basis van het wettelijk minimum loon, in relatie tot de productiviteit van desbetreffende medewerker. Stel iemand is voor 50% productief, dan zal de werkgever 50% van het minimumloon betalen en de gemeente vult aan door middel van 50% van de uitkering over te maken.
De groep arbeidsgehandicapten is groot. Het is onduidelijk hoeveel mensen het precies betreft. Dit zal “hard” worden als iedereen door een onafhankelijk instantie geïndiceerd is en voorzien zal zijn van een eigen productienorm.

Daarbij spelen ook nog een aantal vooronderstellingen:
– in de huidige groep Wajongers, in beheer bij het UWV is een groep die meer kan dan lang werd gedacht. Ook zal de vrijblijvendheid om te participeren van deze groep op de arbeidsmarkt, niet meer bestaan. Alle Wajongers die overkomen naar de gemeenten worden geacht minimaal 20% productief te zijn en dus actief te zijn op de arbeidsmarkt, bij een werkgever.
– in de groep mensen, die al wordt beheerd door de gemeenten zitten mensen die met korte of langlopende loonkostensubsidies toetreden moeten (kunnen) tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat naast fysieke en psychische aspecten ook zaken als lengte van de werkloosheid en andere sociale factoren betrokken worden bij de vaststelling van een productienorm.

Er is al langer sprake van herindicaties, deze zullen in Wet Werken naar Vermogen gaan plaatsvinden. Dit zal er toe leiden dat mensen sneller en een betere realistische productienorm toebedeeld/opgelegd zullen krijgen.OPLOSSINGSRICHTINGEN: Op welke wijze kan enigszins gegarandeerd worden dat grote groepen arbeidsgehandicapten een plek vinden op de arbeidsmarkt door het aangaan van een arbeidsovereenkomst?

Voorwaarden bij het aanbesteden van werk

De gemeenten (en andere overheden) hebben al te kennen geven dat zij externe opdrachten zullen gaan verlenen onder de voorwaarde dat uitvoerders een deel van de arbeid zullen laten uitvoeren door mensen met een arbeidsbeperking.
Bij gemeenten wordt in toenemende mate de 5% norm gehanteerd. Bij het aanbesteden van werk moet de potentiële uitvoerder concreet maken hoe zij dit denken te doen. Zij kunnen dit (deels) realiseren in hun eigen productieprocessen, maar ook dooronderaannemers en leveranciers te betrekken bij de realisatie van de gevraagde norm.
Enkele gemeenten hanteren een gedifferentieerde norm omdat bepaalde arbeid zich meer leent voor het inschakelen van mensen met een arbeidsbeperking.

Ook moeten inspanningen worden verwacht van overheidsonderdelen als defensie, de belastingdienst, enz.
Ook bij het verstrekken van subsidies, door gemeenten, provincies,ministeries en andere overheidorganen, aan natuurmonumenten, musea, zorginstellingen, enz. zou de overheid voorwaarden moeten verbinden aangaande de inzet van mensen met een arbeidshandicap.

Inspannen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO is gebaseerd op profit (geld verdienen), planet (duurzaamheid, groen) en poeple. Het zou voor een ondernemer ook een uitdaging moeten zijn om te willen bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap; een appel om sociaal te ondernemen.
Afspraken tussen werkgevers en werknemers
In de afgelopen jaren hebben verschillende werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties al afspraken gemaakt om arbeidsgehandicapten arbeidsovereenkomsten te bieden. De meest heldere afspraken zijn gemaakt in het kader van de Wajong. De inzet zou moeten zijn om in alle, nieuw af te sluiten CAO’s, nieuwe afspraken te maken.
De aantallen zullen groot moeten zijn.
Laat voor de komende 4 jaar de taakstelling zijn om 200.000 arbeidsplaatsen, arbeidsovereenkomsten, te realiseren voor mensen in het kader van de Wet Werken naar Vermogen.
Voor betrokkenen: zowel werkgevers, als werknemers zullen veel argumenten aanleveren waardoor zij zullen aantonen dat het niet kan en mogelijk is. Het is aan partijen om naar het vermogen van bedrijven en hun medewerkers te zoeken naar passende oplossingen.

De rol van de website Werken naar Vermogen in
Op de website zal worden gevolgd welke afspraken, per CAO, worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers in het kader van de Wet Werken naar Vermogen. Ook zal geprobeerd worden te volgen in welke mate de gemaakte afspraken worden gerealiseerd.
Daarbij is de verwachting dat er gerekend kan en mag worden op de medewerking van mensen die betrokken zijn bij de samenstellen van de diverse COA’s

Lees meer

Sterren voor Sociaal Ondernemen

Sociaal Ondernemen is gericht op de participatie van arbeidsgehandicapten. Op dit moment zijn dit mensen die via de Wajong regeling of met een Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)-indicatie in uw bedrijf kunnen werken. Realiseert u zich dat ook mensen met een handicap, inmiddels mogelijk al jaren in dienst en zonder enige aanvullende financiering ook gerekend worden tot deze groep.

De Websites www.sociaalondernemennederland.nl en www.sonwinkel.nl zijn gestart ter bevordering van de werkgelegenheid van mensen met een arbeidshandicap. De wetgeving in Nederland is zodanig dat werkgevers op basis van vrijwilligheid mensen met een arbeidshandicap kunnen betrekken bij hun arbeidsproces. Dit kan direct door mensen in dienst te nemen. Dit kan ook indirect door producten en/of diensten in te kopen bij Sociaal Ondernemers.

Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden om bij te dragen aan de groei van de werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking.

Bedrijven kunnen zichzelf voorzien van een ster. Dit geeft aan in welke mate zij kunnen en willen voldoen aan het Sociaal Ondernemen.

De Gouden Ster

De Gouden ster kunt u zichzelf toebedelen omdat u minimaal 5% van de loonsom, door middel van arbeidsovereenkomsten, inzet voor mensen met een (arbeids-)beperking.

De Gele ster nummer 1

Deze ster kunt u zich toebedelen als u structureel vorm geeft, binnen uw mogelijkheden, aan Sociaal Ondernemen. Daarbij maakt u gebruik van arbeidsovereenkomsten, de inhuur van mensen met een arbeidsbeperking, het verlenen van opdrachten aan Sociale Ondernemingen en eventueel sponsoring van Sociale Ondernemingen of activiteiten ten behoeve van Sociale Ondernemingen.

Het totaal komt overeen met meer dan 5% van de loonsom.

De Gele ster nummer 2

Deze ster kunt u zich toebedelen als u minder dan 5% van de  loonsom inzet en voldoet aan de omschrijving van ster nummer 1.

De Gele ster nummer 3

Deze ster kunt u zich toebedelen als u af en toe gebruik maakt van de mogelijkheden zoals genoemd bij gele ster nummer 1.

De groene ster

De Groene ster: deze wordt verstrekt aan Maatschappelijke Ondernemingen: zijn bedrijven/projecten/activiteiten waarbij mensen productie maken of diensten leveren die niet direct tot loonvorming leiden. Hierbij staan zaken als zinvolle dagbesteding, lerenwerken, arbeidsgewenning, enz. centraal.
Maatschappelijk Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden van de webwinkel www.SONwinkel.nl.

Het uitgangspunt is dat bedrijven/ondernemingen zichzelf voorzien van een ster (geen ster behoort ook tot de mogelijkheden). In het
profiel van een bedrijf wordt toegelicht hoe deze ster is verworven. Een ster kan ter discussie komen te staan. Externe partijen kunnen argumenteren dat er sprake is van een verkeerde ster. Het is aan de onderneming om de kritiek te wegen en te betrekken bij een nieuwe afweging. Gedurende een periode van maximaal 6 weken zal achter de ster een “sticker” met het woord discussie
worden vermeld.

Het is raadzaam dat een ondernemer bij het toekennen van een ster zijn medewerkers en klanten betrekt zodat de ster een juiste waarde straalt.

Sociaal Ondernemen is een breder begrip dan hier wordt gebruikt.

  • Sociaal Ondernemen wordt ook betrokken op het ondernemen in het buitenland waarbij ondernemers/ondernemingen vanuit Nederland bijdragen aan het ondernemerschap in deze landen.
  • Sociaal Ondernemen wil vorm geven aan de P van People in het rijtje Profit, Planet en People. Waarbij dan ook niet alle
    aspecten van People aan de orde zijn. Het gaat hier vooral om de mate waarin mensen met een (arbeids-)beperking participeren op de arbeidsmarkt.
  • Ondernemers geven aan dat het in dienst hebben van medewerkers kan worden gezien als Sociaal Ondernemen en dat daarom een apart “etiket” niet wenselijk is of zelfs ondernemers ten onrechte in een kwaad daglicht stelt.
  • Oog hebben voor mensen met een arbeidsbeperking en dat ook waar maken in de realiteit is een belangrijk aspect van
    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Voorbeeld van een Gouden Ster:

De Sociale Werkvoorzieningen verdienen een Gouden ster. Zij hebben voor het grootste deel mensen met een arbeidsbeperking in dienst, leveren producten en diensten tegen concurrerende prijzen en voeren een op mensontwikkeling gericht personeelsbeleid.

Valid Expres, koeriersdiensten, vervoert pakketen met een boodschap. Het personeel bestaat uit mensen met een arbeidshandicap.

Voorbeeld van een Gele ster met nummer 1

Bij ons zijn op dit moment geen bedrijven bekend die deze ster verdienen.

Voorbeeld van een Gele ster met nummer 2

Een supermarktketen voert het beleid om per filiaal 1 medewerker vanuit een bijzondere doelgroep, meestal een Wajonger, een
arbeidsovereenkomst te bieden. Het gaat totaal om veel medewerkers, maar komt lang nog niet in de buurt van de 5% norm. Daarnaast ondersteunt de supermarktketen verschillende initiatieven die bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een (arbeids-) handicap.

Voorbeeld van een Gele ster met nummers 3

Een uitzendorganisatie ondersteunt mensen met een (abeids-)handicap bij het vinden en behouden van een baan.

Voorbeeld van een Groene ster

Een BuurtBeheerBedrijf dat zich richt op dienstverlening aan ouderen en mensen met een beperking zoals het onderhouden van een tuin, klussen in en aan de woning, enz.

Lees meer