Werken naar vermogen in

De stand van zaken met betrekking tot de inzet van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt.
De huidige regering van VVD en CDA, Rutte/Verhagen heeft drastische veranderingen voorgesteld met betrekking tot de positie van mensen met een (arbeids-)beperking. De uitvoeringsverantwoordelijkheid van de gemeente is/wordt vergroot, dit gaat gepaard met een grote bezuinigtaakstelling. Per 1 januari 2013 zal de gemeente een grotere groep werkzoekenden, mensen die een uitkering ontvangen, gaan beheren.

Een belangrijk deel van de Wajonggroep, zij met een minimale verdiencapaciteit van 20%, zal niet langer door het UWV worden bediend en zal onderdeel worden van de gemeentelijke aanpak.

Ongeveer 2/3 van de WSW-medewerkers moet er rekening me gaan houden dat zij door inspanningen van henzelf, de gemeente of een werkgever een werkplek zullen (moeten) vinden bij een “reguliere” werkgever. De banen in het kader van de Wajong zijn gerealiseerd bij werkgevers. Deels zijn zij het resultaat van afspraken die in diverse COA’s zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers (een sociaal plan).
Gemeenten, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zullen naar verwachting afspraken maken op welke wijze bestaandearbeidsovereenkomsten, nu met een WSW-organisatie, een vervolg krijgen.

Wet Werken naar Vermogen
Op 1 januari 2013 zal de Wet Werken naar Vermogen van kracht worden. Mensen met een lagere productiecapaciteit, ten gevolge van een handicap, zullen geplaatst moeten worden bij werkgevers. Het instrument om deze arbeidsovereenkomsten mogelijk te maken is de inzet van loonkostendispensatie. De werkgever betaald een salaris, op basis van het wettelijk minimum loon, in relatie tot de productiviteit van desbetreffende medewerker. Stel iemand is voor 50% productief, dan zal de werkgever 50% van het minimumloon betalen en de gemeente vult aan door middel van 50% van de uitkering over te maken.
De groep arbeidsgehandicapten is groot. Het is onduidelijk hoeveel mensen het precies betreft. Dit zal “hard” worden als iedereen door een onafhankelijk instantie geïndiceerd is en voorzien zal zijn van een eigen productienorm.

Daarbij spelen ook nog een aantal vooronderstellingen:
– in de huidige groep Wajongers, in beheer bij het UWV is een groep die meer kan dan lang werd gedacht. Ook zal de vrijblijvendheid om te participeren van deze groep op de arbeidsmarkt, niet meer bestaan. Alle Wajongers die overkomen naar de gemeenten worden geacht minimaal 20% productief te zijn en dus actief te zijn op de arbeidsmarkt, bij een werkgever.
– in de groep mensen, die al wordt beheerd door de gemeenten zitten mensen die met korte of langlopende loonkostensubsidies toetreden moeten (kunnen) tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat naast fysieke en psychische aspecten ook zaken als lengte van de werkloosheid en andere sociale factoren betrokken worden bij de vaststelling van een productienorm.

Er is al langer sprake van herindicaties, deze zullen in Wet Werken naar Vermogen gaan plaatsvinden. Dit zal er toe leiden dat mensen sneller en een betere realistische productienorm toebedeeld/opgelegd zullen krijgen.OPLOSSINGSRICHTINGEN: Op welke wijze kan enigszins gegarandeerd worden dat grote groepen arbeidsgehandicapten een plek vinden op de arbeidsmarkt door het aangaan van een arbeidsovereenkomst?

Voorwaarden bij het aanbesteden van werk

De gemeenten (en andere overheden) hebben al te kennen geven dat zij externe opdrachten zullen gaan verlenen onder de voorwaarde dat uitvoerders een deel van de arbeid zullen laten uitvoeren door mensen met een arbeidsbeperking.
Bij gemeenten wordt in toenemende mate de 5% norm gehanteerd. Bij het aanbesteden van werk moet de potentiële uitvoerder concreet maken hoe zij dit denken te doen. Zij kunnen dit (deels) realiseren in hun eigen productieprocessen, maar ook dooronderaannemers en leveranciers te betrekken bij de realisatie van de gevraagde norm.
Enkele gemeenten hanteren een gedifferentieerde norm omdat bepaalde arbeid zich meer leent voor het inschakelen van mensen met een arbeidsbeperking.

Ook moeten inspanningen worden verwacht van overheidsonderdelen als defensie, de belastingdienst, enz.
Ook bij het verstrekken van subsidies, door gemeenten, provincies,ministeries en andere overheidorganen, aan natuurmonumenten, musea, zorginstellingen, enz. zou de overheid voorwaarden moeten verbinden aangaande de inzet van mensen met een arbeidshandicap.

Inspannen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO is gebaseerd op profit (geld verdienen), planet (duurzaamheid, groen) en poeple. Het zou voor een ondernemer ook een uitdaging moeten zijn om te willen bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap; een appel om sociaal te ondernemen.
Afspraken tussen werkgevers en werknemers
In de afgelopen jaren hebben verschillende werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties al afspraken gemaakt om arbeidsgehandicapten arbeidsovereenkomsten te bieden. De meest heldere afspraken zijn gemaakt in het kader van de Wajong. De inzet zou moeten zijn om in alle, nieuw af te sluiten CAO’s, nieuwe afspraken te maken.
De aantallen zullen groot moeten zijn.
Laat voor de komende 4 jaar de taakstelling zijn om 200.000 arbeidsplaatsen, arbeidsovereenkomsten, te realiseren voor mensen in het kader van de Wet Werken naar Vermogen.
Voor betrokkenen: zowel werkgevers, als werknemers zullen veel argumenten aanleveren waardoor zij zullen aantonen dat het niet kan en mogelijk is. Het is aan partijen om naar het vermogen van bedrijven en hun medewerkers te zoeken naar passende oplossingen.

De rol van de website Werken naar Vermogen in
Op de website zal worden gevolgd welke afspraken, per CAO, worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers in het kader van de Wet Werken naar Vermogen. Ook zal geprobeerd worden te volgen in welke mate de gemaakte afspraken worden gerealiseerd.
Daarbij is de verwachting dat er gerekend kan en mag worden op de medewerking van mensen die betrokken zijn bij de samenstellen van de diverse COA’s

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *